Kennelijk
Onjuist?

KennelijkOnjuist.nl is een initiatief van taxatiebureau’s Bolsenbroek & Partners en S-Tax. In de Stichting Claimant hebben Gerd Schippers en Frank Bolsenbroek een gezamenlijk basis opgezet om het belang van de voertuig-importbranche (taxateurs en importeurs) te behartigen en waar nodig, en dat is het bij voorbaat, in rechte te verdedigen. 

Daar hebben we ú als betrokkene bij nodig! Waar onze opponent ‘de overheid’ is, procedeert die met stevige partijen en diepe zakken. Dat maakt het lastig, maar niet minder mogelijk. KennelijkOnjuist.nl is strijdbaar! Strijdt u mét ons mee? Steun ons en doneer!  

Meldt u aan als  Sponsor vanaf € 50

Onrechtmatige Wetgeving?

Kern van het probleem dat KennelijkOnjuist.nl voor belanghebbenden in rechte wil laten toetsen  is de (kennelijk) onrechtmatige bpm-wetgeving sinds de wijzigingen per januari 2022.  Ook de aanstaande wijzigingen die in het belastingplan van 2023 doorgevoerd lijken te gaan worden lijken te zijn gebaseerd op onrechtmatige gronden. KennelijkOnjuist.nl gáát daartegen optreden!  

Taxateurs, belastingplichtigen en importeurs van gebruikte motorvoertuigen lijken hierdoor ernstig te worden benadeeld in de bpm-heffing en niet in de laatste plaats: In de uitoefening van hun werkzaamheden.U bent betrokken bij de import van motorvoertuigen en u ervaart sinds januari 2022 een onrechtvaardige fiscale benadeling bij bpm-aangifte met koerslijst of taxatierapport? Of: u ervaart een onrechtvaardige behandeling door de rdw bij de inschrijving van uw voertuig? Of: u ervaart de hertaxatie door Domeinen Roerende Zaken ook als een slager die zijn eigen worst keurt? Met name het standpunt ‘kennelijk onjuist’ ten aanzien van de bpm aangifte wordt willekeurig en met kennelijk misbruik van macht ingezet.

Kennelijkonjuist.nl is een informatieplatform voor betrokkenen die zichzelf geslachtofferd voelen door potentieel onrechtmatige wetgeving. Mét u dénken en vinden wij van alles van de huidige werkwijze door deze instanties. Met de Stichting Claimant bereiden wij rechtsgang voor om hiertegen op te treden. Wij kunnen dat niet zonder ú! Wilt u als betrokkene dit initiatief van kennelijkonjuist.nl en Stichting Claimant ondersteunen? U helpt de stichting met uw financiële ondersteuning om wat kennelijk onjuist is om te buigen naar een rechtvaardiger werkwijze!

Rechtvaardige BPM?

Voor wat betreft de heffing Belasting Personenauto’s en Motorvoertuigen (bpm) stelt KennelijkOnjuist.nl zich op het standpunt dat bpm niet meer dan noodzakelijk en niet minder dan rechtvaardig dient te zijn. Dat deze bandbreedte ruim is, is inherent aan het systeem en de gecompliceerde Nederlandse wetgeving en zeer wisselende jurisprudentie. De Nederlandse rechtspraak lijkt momenteel, op met het EU recht strijdige gronden, consequent af te dwalen van Europese rechtsbeginselen. Kennelijkonjuist.nl wil bewerkstelligen dat dit weer op het juiste spoor komt!

Via kennelijkonjuist.nl kunt u géén bezwaren tegen bpm-naheffingen indienen. Wendt u daartoe tot één van onze juridische partners.

Rechtsgeldig

Eerlijk

Geregeld