Ondersteunen?

Staat u ook voor een Rechtvaardige
BPM?

Voor wat betreft de heffing Belasting Personenauto’s en Motorvoertuigen (bpm) stelt KennelijkOnjuist.nl zich op het standpunt dat bpm niet meer dan noodzakelijk en niet minder dan rechtvaardig dient te zijn. Dat deze bandbreedte ruim is, is inherent aan het systeem en de gecompliceerde Nederlandse wetgeving en zeer wisselende jurisprudentie. De Nederlandse rechtspraak lijkt momenteel, op met het EU recht strijdige gronden, consequent af te dwalen van Europese rechtsbeginselen. Kennelijkonjuist.nl wil bewerkstelligen dat dit weer op het juiste spoor komt!

KennelijkOnjuist.NL heeft ú daarbij nodig!

Kies voor één van de vormen om KennelijkOnjuist.NL te sponsoren.

Vanaf € 50 eenmalige donatie steunt u ons al! 

Via kennelijkonjuist.nl kunt u géén bezwaren tegen bpm-naheffingen indienen. Wendt u daartoe tot één van onze juridische partners.

U kunt ons steunen op de volgende wijzen:

Platinum Sponsor

Voor taxateurs en taxatiebureaus) € 500 (per taxateur) met een maximum van € 4.000

Platinum Sponsor

Juridisch adviesbureau bpm en rdw zaken € 1.000 (per bureau)

Platinum Sponsor

Registers voor taxateurs en experts motorvoertuigen € 500

Gold Sponsor

Importeurs van voertuigen € 250

Silver Sponsor

Bepaal zelf het bedrag

* de stichting Claimant is vooralsnog niet BTW-plichtig

Wat krijgt u?

Platinum sponsor:                        U wordt voortdurend geïnformeerd over potentiële, op te starten, en lopende procedures (bij voortgang in de procedure)
                                                           U kunt zich voegen in de procedure. U wordt als sponsor vermeld op de website van kennelijkonjuist.nl (tenzij niet gewenst).

Platinum sponsor:                        Als juridisch bpm advies bureau maken wij graag gebruik van en luisteren graag naar uw mening, visie en inbreng

Gold sponsor:                                 U wordt op de hoogte gesteld van insteek en uitkomst van procedures

Silver sponsor:                                U wordt geïnformeerd via nieuws op de website kennelijkonjuist.nl